ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
  w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

  Na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 10 października 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje:
  § 1. Rozporządzenie określa:
  1)     wzór karty urodzenia dziecka stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2)    wzór karty martwego urodzenia stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  § 2. Karty, o których mowa w § 1, mogą być sporządzane w formie dokumentów elektronicznych.
  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.2)
  MINISTER ZDROWIA

  WZÓR KART ZNAJDZIESZ TUTAJ

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...